รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า ขมิ้นบำรุงผิว facial turmeric โดย นางสาวจินตนา สิงหเรือง รหัสประจำตัว 5511300336 วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่สิบสาม 17/11/57

อาจารย์พูดถึงการส่งงานใน Google drive และให้แปลสรุปข่าว เรื่องของบรรจุภัณฑ์
อาจารย์พูดถึงเรื่องของการส่งงาน การบันทึกไฟล์ การสืบค้น การสร้างสรรค์งาน การนำเสนอ 
การตั้งชื่อไฟล์งานเวลาส่งงาน อาจารย์มอบหมายงาน
ให้ทำ line graphic elements 1 แบบ 2สี 
ให้ดู ตย. Sketch up 

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่สิบสอง 10/11/57

อาจารย์พูดถึงเรื่องการออกแบบ การทำวิจัย -งบรายได้ -โประเจกต์
วิจัยสำรวจ = Serway อธิบายเกี่ยวกับการทำวิจัย
research and development 
อาจารย์ให้เขียน หลักการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย
Research Title Guide
V P A T
V = ตัวแปรที่ศึกษา (variables)
P = ประชากรที่ศึกษา (Population)
A = พื้นที่ ขอบเขต (Area)
T = เวลา (time)
                                                                                                                    
วัตถุประสงค์ R&D Invention
1.เพื่อออกแบบ/สร้าง/พัฒนา..................= ตัวแปรที่ศึกษา/ตัวแปรต้น
2.เพื่อทดสอบ..................ประสิทธิภาพ/ความคิดเป็นของ.............................. ตัวแปรตาม

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่สิบเอ็ด 3/11/57

อาจารย์ได้ให้แปลสรุปข่าว
อาจาร์ยแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม  Ai
แนะนำเกี่ยวกับฟังค์ชั่นต่างๆ   พิชั่นเพอนิ้ว
ตั้งค่าโหมด อธิบายเกี่ยวกับการทำงานต่างๆในโปรแกรม

อาจารย์ได้ให้ทำโลโก้
Product name
ให้มีภาษาอังกฤษด้วย

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่สิบ 27/10/57

อาจารย์ช่วยสอนได้มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ
เรื่องโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำจิวเวอรี่ หรือทำงานออกแบบ
การนำเสนอกราฟิกดีไซน์จากกงานที่เราสร้างไว้แล้ว
การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงานเสมือนจริง
โซเฟส โซลิส คือศัทพ์ในการออกแบบ
การใช้โปรแกรมสามารถนำมาช่วยงานเสมือนจริงได้

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประเมินอาจารย์ผู้สอน

1. เรียนครึ่งเทอมได้อะไรบ้าง ที่่เป็นความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-ได้เรียนรู้การทำงานออกแบบที่เป็นลำดับชั้นตอนที่ถูกต้อง ตามรูปแบบการออกแบบที่ดี
-ฝึกใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ ทั้ง Ai และ sketch up เพื่อสามารถสร้างงานออกแบบได้
-ฝึกวิธีคิดสำหรับการสร้างงานออกแบบที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

2.ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้
-มีปัญหาในการไม่เข้าใจการใช้งานโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน 
-แก้ปัญหาด้วยการฝึกใช้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมให้มากขึ้น

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่เก้า 20/10/57

อาจารย์บอกว่าต้องเขียน Proposal  ให้เวลา2 อาทิตย์ ปรับบล็อค
-เว็บบล็อคต้องมีจำนวนอะไรบ้าง 
-โพสวิจารณ์การสอนอาจารย์
1. เรียนครึ่งเทอมได้อะไรบ้าง ที่้เป็นความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้

บล็อคที่ควรเพิ่มคือ ฟีดข่าว แท็ค สืบค้นเพิ่มเติม

บทสรุปกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ที่แปด 13/10/57

การจัดแสดงผลงานโครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สำหรับวิสาหกิจชุมชนประเภทสุขภาพและความงาม
กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขมิ้นแคปซูล
การแสดงผลงานวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขมิ้นแคปซูล ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่มา3แบบเพื่อเป็นทางเลือก 
สำหรับการนำไปใช้งานและนำไปต่อยอด


สอบ Sketch up ตามโจทย์ที่อาจารย์ตั้งไว้ให้ บ้านคุ้กกี้ BAN KOOKIES